Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do standardu WCAG 2.1. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spzzod.olecko.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej
Olecko Kolonia 4 19-400 Olecko
tel. +48.875204032
E-mail: spzzod@powiat.olecko.pl

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2013-10-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Dokłada się wszelkich starań, aby usuwać stwierdzane bariery na stronie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia.

Treści niedostępne

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22
Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia.

Skróty klawiaturowe
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Luto – spzzod@powiat.olecko.pl . Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48.875204032 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.rpo.gov.pl .

Dostępność architektoniczna

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
• Budynek posiada trzy piętra, korytarze z wnękami umożliwiającymi mijanie się wózków, winda. Na parterze znajduje się także ogólnodostępna toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
• W obiekcie nie ma platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
• Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się 1 wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych oznakowane znakiem poziomym i pionowym.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
• Urząd jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia ograniczeń w tym zakresie.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
• Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej nie zapewnia osobie doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wideotłumacza.

Uwaga!

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej nie musi być wcześniej uzgadniana.