E-usługi

E-usługi

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku – Kolonia realizuje projekt „Wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie.

Termin realizacji projektu – do września 2020 roku.

Całkowita wartość projektu 1 425 310,62 zł, dofinansowanie z UE w kwocie 1 207 264,03 zł, wkład własny 213 046,59 zł.

Głównym celem projektu jest wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi podmiotu leczniczego Hospital Information System (HIS) do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) zgodnie z wymogami ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz udostępnienie e-usług dla pacjentów i personelu medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia celem poprawy jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie powiatu oleckiego.

W ramach projektu zostanie uzyskana zdolność Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia do świadczenia usług elektronicznych oraz wymiany informacji z innymi systemami w zakresie dokumentów elektronicznych takich jak: elektroniczne skierowanie, elektroniczna recepta, informacja o zdarzeniach medycznych oraz elektroniczna dokumentacja medyczna.

Osiągnięcie tych celów będzie możliwe poprzez podjęcie następujących działań:
Wdrożenie zintegrowanego systemu do wspomagania realizacji świadczeń zdrowotnych HIS
1. Wdrożenie systemu udostepniającego e-usługi dla pacjentów.
2. Wdrożenie systemu repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej
3. Wdrożenie rozwiązań zapewniających zwiększenie poziomu zabezpieczeń systemów informatycznych.
4. Dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb wdrażanego oprogramowania
5. Przeprowadzenie szkoleń personelu medycznego

Stworzenie portalu internetowego niewątpliwie wpłynie pozytywnie na zwiększenie dostępności do informacji medycznej dla wszystkich, natomiast usługi takie jak e-rejestracja, e-dokumentacja, elektroniczna obsługa zmiany terminów wizyt u lekarza, e-Wywiad, e-Samokontrola, przyczynią się do poprawy jakości życia osób chorych i niepełnosprawnych, dla których częste, osobiste stawienie się w placówce sprawia trudność i wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i finansowym. Będzie to znaczne ułatwienie dla osób niepełnosprawnych poprzez minimalizację wizyt osobistych oraz lepszy - elektroniczny - kontakt z lekarzem i dostosowanie systemu do ich potrzeb i oczekiwań.

Projekt „Wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020