O nas

  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
   Organem założycielskim oraz nadzorującym działalność zakładu jest Powiat Olecki.
Misją zakładu jest wszechstronna opieka medyczna nad przewlekle chorymi, którzy wymagają profesjonalnej kontynuacji leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

  W placówce funkcjonują następujące zakłady stacjonarne, gdzie pobyt pacjenta jest całodobowy:
• Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Ogólny (ZOL O)
• Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny (ZOL P)
• Hospicjum Stacjonarne (HS)

  oraz domowe i ambulatoryjne:
• Hospicjum Domowe (HD)
• Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa (PODD)
• Poradnia Zdrowia Psychicznego (PZP)

  (PZP funkcjonuje pod adresem: 19-400 Olecko ul. 11 Listopada 23/32 (budynek przychodni,  tel. 507 125 845)

  Pobyt pacjenta we wszystkich  zakładach ma charakter  tymczasowy a czas pobytu pacjenta uzależniony jest od stanu jego zdrowia.

  Do wszystkich zakładów pacjenci mogą być kierowani przez wszystkich lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego niezależnie od specjalności. Szczegółowy sposób i tryb kierowania do poszczególnych zakładów znajduje się zakładce z opisem danego zakładu.

  Pobyt pacjenta w Hospicjum Stacjonarnym oraz świadczenia realizowane w domu pacjenta i Poradni Zdrowia Psychicznego są bezpłatne.

  Zgodnie z  ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby przebywające w zakładach opiekuńczo leczniczych ponoszą odpłatność za pobyt tj. ponoszą koszty wyżywienia i zakwaterowania. Odpłatność ta  wynosi 70% miesięcznego dochodu na jednego członka rodziny.

  Zgodnie z  ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, poza kolejnością przyjmowane są osoby posiadające udokumentowany status: Zasłużony Honorowy dawca krwi, Zasłużony Honorowy dawca przeszczepów, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby mające uprawnienia kombatanckie.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej

Struktura zatrudnienia

Pielęgniarki – 18 etatów = 1/4 pacjentów.
Fizjoterapeuci – 6,5 etatu = 1/10 pacjentów.
Terapeuta zajęciowy – 2 etaty     = 1/33 pacjentów.
Psycholog –  1,5 etatu     = 1/44 pacjentów.
Opiekunki – 24 etaty    = 1/3 pacjentów.
Dietetyk – 1 etat.
Referent administracyjny – 2 etaty.
Dział gospodarczy (konserwator, kucharki, pomoce kuchenne, praczka, magazynier, salowe, sprzątające) – 10,5 etatu.
Dyżury lekarskie – 5 osób (umowy cywilnoprawne).

Łącznie – 68,5 etatu, w tym 8 osób niepełnosprawnych (11,68%)