Mapa strony
Podgląd wydruku
Formularz kontaktowy
 
Ostatnia aktualizacja:
2017-09-04 14:21

 

.

Jesteś gościem.

 
 
 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza działa od 06 października 2004 r.
Członkami Stowarzyszenia są głównie pracownicy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia tj. osoby na co dzień zajmujące się zawodowo osobami przewlekle chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi.
Głównym założeniem utworzenia i działania Stowarzyszenia było wsparcie osób starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, osób wykluczonych społecznie. Statutowym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad ludźmi potrzebującymi, a także udzielanie pomocy humanitarnej i materialnej zakładom opieki zdrowotnej i ośrodkom pomocy społecznej, w ramach współpracy z jednostkami administracji publicznej i samorządu terytorialnego.

Stowarzyszenie wspiera, w tym również finansowo działalność
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej.

Od 2006 roku Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

Domu Pomocy Społecznej „JAŚKI” W 2008 roku Stowarzyszenie rozpoczęło prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „JAŚKI” dla 19 osób przewlekle psychicznie chorych. DPS prowadzony jest na zlecenie Powiatu Oleckiego jako zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej. Odpłatność za pobyt mieszkańców określona jest ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U.04.64.593 z późniejszymi zmianami ).
W 2009 roku Stowarzyszenie uzyskało status instytucji szkoleniowej zarejestrowanej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie. Prowadzi szkolenia głównie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, rehabilitacji, administracji i bhp.
Od lutego 2010 roku Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w formie Sklepu Medycznego. Głównym celem tego przedsięwzięcia było wsparcie osób potrzebujących zaopatrzenia w środki pomocnicze i ortopedyczne jak najbliżej miejsca zamieszkania oraz umożliwienie profesjonalnego wsparcia tych osób. Dotychczas w Olecku nie było sklepu, w którym można byłoby kompleksowo kupić niezbędny sprzęt i materiały do profesjonalnej pielęgnacji i opieki. Stowarzyszenie ma podpisaną umowę z NFZ na zaopatrzenie w środki pomocnicze i ortopedyczne. Mieszkańcy Olecka i okolic mogą w pełni skorzystać z pomocy profesjonalistów. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe.

2xwww

Od czerwca 2011 roku Stowarzyszenie prowadzi Klub Seniora „Wrzos” www.wrzos.olecko.pl. Głównym celem prowadzenia Klubu jest zwiększenie aktywności zarówno fizycznej jak i psychicznej oraz społecznej lokalnych seniorów.

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie realizuje projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych. Głównym celem jest zwiększenie aktywności i zapobieganie marginalizacji osób wykluczonych społecznie.
Więcej o Stowarzyszeniu i jego działalności można przeczytać na stronie www.stowarzyszenie.olecko.pl

 

.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej Olecko Kolonia 4 19-400 Olecko