Usługi medyczne

Informacja dotycząca sposobu i trybu kierowania pacjentów do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej (SPZZOD)

SPZZOD jest zakładem opieki zdrowotnej i funkcjonuje  w oparciu o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W strukturze SPZZOD funkcjonują następujące zakłady:
1.    Zakład Opiekuńczo Leczniczy Ogólny (ZOL O)
2.    Zakład Opiekuńczo Leczniczy Psychiatryczny (ZOL P)
3.    Hospicjum Stacjonarne (HS)
4.    Hospicjum Domowe (HD)
5.    Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa (PODD)
6.    Poradnia Zdrowia Psychicznego (PZP)

SPZZOD ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenia zdrowotne są udzielane ubezpieczonym bezpłatnie, z tym że osoby przebywające w zakładach opiekuńczo leczniczych na podstawie art.18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych, ponoszą odpłatność za pobyt w wysokości 70% miesięcznego dochodu na jednego członka rodziny stosownie do czasu pobytu w zakładzie (tj. ponoszą koszty wyżywienia i zakwaterowania).

Sposób i tryb kierowania do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25.06.2012 w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno– opiekuńczych  (Dz. U. z 2012 Nr 0,  poz. 731 ).

Wszystkie wymienione poniżej wzory dokumentów są możliwe do pobrania
w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub można otrzymać w siedzibie zakładu;
na wniosek świadczeniobiorcy dokumenty wysyłamy  e- mailem, pocztą lub fax-em

Dokumenty należy wypełnić NIEBIESKIM DŁUGOPISEM!
1. Do Hospicjum Stacjonarnego (zakład dla pacjentów z chorobą nowotworową lub pacjentów z rozległymi odleżynami) należy złożyć:
- skierowanie na druku takim jak do szpitala z adnotacją „Hospicjum Stacjonarne”  Na skierowaniu  rozpoznanie choroby nowotworowej wraz z dopiskiem „Leczenie przyczynowe zakończone”,
- w przypadku pacjentów ze wskazaniem żywienia dojelitowego (SONDA / PEG) należy wypełnić dodatkowo skierowanie do żywienia dojelitowego.

2. Do Zakładu Opiekuńczego Leczniczego Ogólnego (zakład dla pacjentów, którzy uzyskali poniżej 40 punktów w skali Barthel, poza chorobą nowotworową i zaburzeniami psychicznymi)  należy złożyć następujące dokumenty:
- pacjent występuje do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z wnioskiem o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo – leczniczego,
- skierowanie do zakładu opiekuńczo – leczniczego wypełnione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego / załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia/,
- wywiad pielęgniarski  i zaświadczenie lekarskie wypełnione przez pielęgniarkę środowiskową, rodzinną i lekarza ubezpieczenia zdrowotnego / załącznik nr 2 do ww. rozporządzeniem /,
- decyzję o wysokości dochodu świadczeniobiorcy / emerytury, renty, zasiłku stałego / (dokument świadczący o wysokości dochodu np. decyzja; zaświadczenie; odcinek emerytury, renty).

Dodatkowo:
Do Zakładu Opiekuńczego Leczniczego Psychiatrycznego (zakład dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w stanie przewlekłym stabilnym) należy wypełnić druk:
-  skierowanie do szpitala (zol) psychiatrycznego / załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dn.13.07.2012 /poz.854/

W przypadku pacjentów ze wskazaniem żywienia dojelitowego (SONDA / PEG) należy wypełnić dodatkowo:
- skierowanie do żywienia dojelitowego, w tym ocenę pacjenta wg skali Glasgow.

3. Do Hospicjum Domowego należy złożyć:
- skierowanie na druku takim jak  do szpitala z adnotacją „Hospicjum Domowe”  Na skierowaniu rozpoznanie choroby nowotworowej wraz z dopiskiem „Leczenie przyczynowe zakończone”.

4. Do Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej należy złożyć:
- skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową,
- karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia / objętego pielęgniarską opieką długoterminową domową.

5. Do Poradni Zdrowia Psychicznego pacjent zgłasza się bez skierowania do rejestracji znajdującej się w PZP w Olecku przy ul. 11 Listopada 23/32 ( budynek przychodni,  tel. 507 125 845 )

Wypełnione dokumenty (zwrócić uwagę czy są wszystkie podpisy, pieczątki), oraz informację z kim i w jaki sposób należy się kontaktować w sprawie przyjęcia pacjenta do zakładu, należy przynieść do sekretariatu zakładu lub przesłać listem poleconym  na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej
19-400    Olecko, Olecko Kolonia 4

W przypadku braku miejsc, osoba skierowana zostaje wpisana na listę osób oczekujących prowadzoną przez upoważnione osoby.
Dwa dni przed terminem przyjęcia do zakładu skontaktujemy się ze wskazaną w dokumentacji osobą telefonicznie, przy braku kontaktu - pisemnie.

Zgodnie z  ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, poza kolejnością przyjmowane są osoby posiadające udokumentowany status:
1. Zasłużony Honorowy dawca krwi.
2. Zasłużony Honorowy dawca przeszczepów.
3. Inwalidzi wojenni i wojskowi.
4. Osoby mające uprawnienia kombatanckie.

Przyjęcia do Hospicjum Stacjonarnego odbywają się całodobowo we wszystkie dni tygodnia, do pozostałych zakładów w dni powszednie w godz. 8.00 – 14.00 .

Pacjent przy przyjęciu powinien posiadać:
1. Dowód osobisty, dowód ubezpieczenia zdrowotnego, karty informacyjne z leczenia.
2. Mydło w płynie, szampon, pastę i szczoteczkę do zębów, kubeczek na protezę ( jeżeli pacjent posiada protezę ), grzebień, krem, jednorazowe chusteczki, 2 gąbki do mycia, mężczyźni - przybory do golenia.
3. Piżamę ( 2 pary ), kapcie, ręczniki – 3 sztuki w tym 1 duży, wygodne ubranie dzienne np. dresy, spodnie, bluza (2 zmiany ).
4. Inne wg uznania.

Informacji na temat funkcjonowania zakładu oraz sposobu i trybu kierowania
udzielamy pod nr tel./fax. (87) 520 40 32, (87) 520 22 08